VIDEOVALVE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemine videovalve raames

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas teabetekstis kirjeldame, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid videovalve raames.

 

Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme?

Eesti Maaülikooli Spordiklubi hoones ja õuealal kasutatakse videovalvet. Videovalve kasutamisest teavitatakse Teid vastavate kleebistega hoone välisustel. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Maaülikooli Spordiklubi.

 

Teabe kogumise põhjused:

  • tagada turvalisus ja vara kaitse (klientidele, personalile, koostööpartneritele, dokumentidele, teabele);
  • teha kindlaks meie territooriumil ja sellest väljaspool toimuvad loata viibimised, sissemurdmised, vargused, rünnakud pettused rahatehingutes ja kõik muud ebaseaduslikud teod;
  • jälgida isikute liikumist, kogunemist ja käitumist, et tagada paremini turvalisust ja hallata ohte;
  • teha kindlaks asjakohane ressursside ümberjaotamine olukordades, kus on süüteo toimepaneku oht või kui toimub süütegu;
  • uurida vahejuhtumeid;
  • kaitsta ja esitada õigusnõudeid

 

Andmetöötluse alus:

Meie õigustatud huvi ja juriidilise kohustuse täitmine.

Meie huvides on tagada ohutu töökeskkond oma personalile ning turvaline viibimiskeskkond oma klientidele ja koostööpartneritele. Samuti on meie jaoks oluline ennetada ja arvestada õigusrikkumisi ning kaitsta enda vara, et vähendada majanduslikku kahju tekkimist.

Oleme kaalunud meie õigustatud huve kui ka andmesubjektide õigusi ja riske eraelu riivele ning jõudnud järeldusele, et meie õigustatud huvi kaalub antud eesmärkide täitmisel üles andmesubjekti huvi, õigused ja vabadused.

 

Videovalve raames töötleme Teie alljärgnevaid isikuandmeid:

  • videovalve alas oleva isiku kujutis ja tegevus, mis on nähtav videovalve alas. Videovalve raames ei toimu heli salvestamist.

 

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

Me kogume ja töötleme isikuandmeid kasutades tehnilisi meetmeid, st turvakaameraid ja videovalvesüsteeme.

Isikuandmete avaldamine

Võime Teie isikuandmeid avaldada:

  • meile teenuseid pakkuvatele ettevõtetele, näiteks turvafirmadega. Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud ka kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga Teie isikuandmeid kaitsma.
  • oleme seadusega kohustatud esitama Teie isikuandmed nõudmisel õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsustele (nt Maksu- ja Tolliamet, politsei, kohtud) või meie õigusnõuete koostamisel esitamisel ja kaitsmisel.

 

Kuidas me Teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme Teie isikuandmeid alati EL-i/EMP siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool EL-i/EMP-d asuvatesse riikidesse ega töödelda andmeid seal.

 

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Videosalvestisi säilitatakse maksimaalselt 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul kui salvestis sisaldab määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

 

Teie õigused

Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

Palun pange tähele, et meie eesmärgiks pole teid tuvastada, kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

 

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud.

 

Salvestise koopia saamiseks palun esitage sellekohane taotlus aadressil sport@emu.ee. Avalduses palun kirjeldada võimalikult täpset aega (1 tunni täpsusega) ja kohta, millal on Teie kujutis salvestatud. Meil puudub kohustus koopia väljastamise taotluse rahuldamine juhul, kui salvestiselt ei ole Teid võimalik mõistliku aja ning kuluga tuvastada, salvestis sisaldab paljude teiste isikuandmeid, mida ei saa mõistlike kuludega hägustada või te keeldute kandmast kulusid, mida spordiklubil on õigus nõuda selleks, et teostada salvestise analüüs ja kolmandate isikute kujutiste hägustamist. Koopia Teile andmiseks tuleb kõik kolmandad isikud salvestiselt muuta tuvastamatuks.

 

Isikuandmete parandamine

Videovalve olemuse tõttu pole võimalik, mis tahes isikuandmeid parandada.

 

Isikuandmete kustutamine

Teatud asjaoludel on Teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama või meil on andmete säilitamiseks kaalukas huvi. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus aadressil sport@emu.ee. Palun pange tähele, et videovalve olemuse tõttu pole enamasti võimalik ühe kindla isiku isikuandmeid kustutada.

 

Isikuandmete piiramine

Teatud tingimuste korral on Teil õigus piirata oma isikukaitseandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus aadressil sport@emu.ee. Palun pange tähele, et videovalve olemuse tõttu ei saa me tagada, et Teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele saab täies ulatuses läbi viia, kuna andmeid kogutakse automaatselt ja Te ei saa oma ülesandeid täita ega meilt teenuseid saada ilma Teile videovalvet kohaldamata.

 

Isikuandmete parandamine

Videovalve olemuse tõttu pole võimalik, mis tahes isikuandmeid parandada.

 

Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

Teil on õigus esitada vastuväide õigustatud huvidel põhineval isikuandmete töötlemisel. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus aadressil sport@emu.ee. Palun pange tähele, et Teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele ei saa videovalve olemuse tõttu alati tagada.

 

Kellega ma saan küsimuste korral ühendust võtta?

Kui Teil tekib seoses isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun ühendust meie teenindusjuhiga aadressil anett.liiva@emu.ee. Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.