Põhikiri

Mittetulundusühing

Eesti Maaülikooli Spordiklubi

 

 

1. Üldsätted

 

1.1.  Mittetulundusühing Eesti Maaülikooli Spordiklubi (edaspidi ühing) on  sporditegevuse edendamiseks avalikes huvides, tema liikmete ühisel tegutsemisel, ühingu juhtorganite valitavusel ning valitud juhtorganite regulaarsel aruandlusel põhinev vabatahtlik heategevuslik ühendus.

 

1.2. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Eesti Spordi Hartast ning järgib spordiliikumises rahvusvaheliselt tunnustatud printsiipe.

 

1.3.  Mittetulundusühingu nimi on Eesti Maaülikooli Spordiklubi, lühendina  EMÜ SK ning ühingu asukoht on Tartu linn Eesti Vabariik.

 

1.4.  Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ühingu põhitegevus. Ühingu kasum kasutatakse ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks. Kasumit, vara ja muud materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi ühingu liikmete vahel ei jaotata.

 

1.5.  Ühingul on oma vara, iseseisev bilanss, oma pitsat ja arvelduskontod.

 

1.6. Ühingul võib olla oma sümboolika, mille kinnitab üldkoosolek.

 

1.7.  Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta.

 

1.8.  Ühingu inglisekeelseks nimetuseks on Estonian University of Life Sciences Sports Club.

 

1.9.  Oma kohustuste täitmise eest vastutab ühing kogu oma varaga.

 

1.10. Ühing on asutatud 29.märtsil 1953.a. nimetusega VSÜ „Kalev“ EPA Spordiklubi;

1970.a. reorganiseeritud VS „Jõud“ EPA Spordiklubiks;

1987.a. reorganiseeritud KSÜ „Kalev“ EPA Spordiklubiks;

1991.a. reorganiseeritud EPA Spordiklubiks;

1993.a. ümberregistreeritud EPMÜ Spordiklubiks;

1995.a. registreeritud mittetulundusühinguna, registreerimisnumber 64821119;

1997.a. muudetud põhikiri;

1998.a. registreeritud Tartu Linnakohtu registreerimisosakonnas, registrikood 80037537.

   

2. Tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid

 

2.1. Ühingu tegevuse eesmärk on avalikes huvides spordialade arendamine ja toetamine, klubiliikmete ja Eesti Maaülikooli (edaspidi ülikool) liikmeskonna spordialase tegevuse arendamine ja toetamine, ülikooli spordi esindamine eesti ja rahvusvahelises spordiliikumises ja sportlike eluviiside propageerimises.

 

2.2. Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks ühing:

2.2.1. haldab ülikooli spordibaase luues ülikooli liikmeskonnale ja klubi liikmetele vajalikud treeningu – ja võistlustingimused;

2.2.2. arendab koostööd Eesti ja teiste riikide spordialaliitudega ning kõrgkoolide sporditööd korraldavate keskustega ühiste spordiürituste läbiviimiseks;

2.2.3. korraldab ja toetab ning loob soodustingimused võistlussportlastele nende ettevalmistamisel ja osavõtul spordilaagritest ja –võistlustest;

2.2.4. toetab ja korraldab võistlussportlastele treeninguid ning võistlusi õppeprotsessi korraldamise, inventari hankimise, spordimeditsiinilise kontrolli ning muu tegevusega;

2.2.5. toetab spordiliikumist sporti toetavate füüsiliste ja juriidiliste isikute kingituste, annetuste ja toetuste abil, tuluürituste ning oma majandustegevuse kaudu;

2.2.6. loob tingimused ülikooli liikmeskonnal sportimiseks;

2.2.7. populariseerib tervise- ja võistlussporti;

2.2.8. loob sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsaid tingimusi, koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid eelkõige ülikoolis, kaasab ülikooli süstemaatilisele tervise- ja võistlusspordiga tegelemisele;

2.2.9. kujundab ülikooli tervisespordi traditsioonid, arendab ja hoiab neid;

2.2.10. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi;

2.2.11. võtab vastu kingitusi, annetusi ja muid varalisi eraldisi, teostab tehinguid ühingu omandis oleva varaga, korraldab sporditegevusega seonduvaid tuluüritusi, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid;

2.2.12. täidab muid ülesandeid, mis tulenevad spordialase tegevuse arendamise vajadusest ülikoolis vastavalt ülikooli ja ühingu vahelisele lepingule.

 

3. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused

 

3.1. Ühingu liikmed on liikmed mittetulundusühingute seaduse mõistes.

 

3.2. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt ühingu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumis- ja regulaarset liikmemaksu.

 

3.3. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta üldkoosolek teeb otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Liikmelisus jõustub üldkoosoleku otsuse järgse ühekordse sisseastumismaksu tasumisega. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning tasumise tähtaja ja korra kinnitab üldkoosolek.

 

3.4. Ühingust välja astumiseks tuleb esitada ühingu üldkoosolekule kirjalik avaldus. Ühingu liikme sellekohase avalduse peab üldkoosolek läbi vaatama ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Ühingu liige loetakse lahkunuks alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast ühingu üldkoosoleku poolt.

 

3.5. Ühingu liikmel on õigus:

3.5.1. osaleda ühingu tegevuses kooskõlas tema tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;

3.5.2. esitada ühingu organitele ettepanekuid ühingu töö parandamiseks ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavate küsimuste kohta;

3.5.3. osaleda oma esindajate kaudu ühingu üldkoosolekul ja esitada seal ettepanekuid ja parandusi ühingu töö parandamiseks ja täiustamiseks;

3.5.4. tutvuda ühingu dokumentatsiooniga;

3.5.5. lahkuda ühingust oma vabatahtliku otsuse alusel.

 

3.6 Ühingu liige on kohustatud:

3.6.1. tundma ja täitma ühingu põhikirja ja kodukorra nõudeid;

3.6.2. tasuma kindlaksmääratud ajal ja suuruses sisseastumis- ja liikmemaksu;

3.6.3. osalema ühingu tegevuses;

3.6.4. propageerima terveid eluviise.

 

3.7. Ühingu liikme võib üldkoosoleku otsusega ühingust välja arvata või tema liikmeksoleku peatada, kui:

3.7.1. tema tegevus või tegevusetus on vastuolus ühingu põhikirja või ühingu juht- ja kontrollorganite otsustega;

3.7.2. ta on mõjuva põhjuseta jätnud tähtajaks tasumata liikmemaksu.

 

3.8. Ühingul on üldkoosoleku nimetatud auliikmed ja toetajaliikmed.

 

4. Ühingu vara

 

4.1. Ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks arendab ühing majanduslikku tegevust.

 

4.2. Ühingu kasum kasutatakse vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

4.3. Ühing on oma vara omanik. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja  mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

 

4.4. Ühingu vara moodustub:

4.4.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

4.4.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, kingitustest ja muudest varalistest eraldistest;

4.4.3. sportlaste klubimaksudest;

4.4.4. riigi ja kohalike omavalitsuste toetustest ja toetustest üleriigilistelt ja kohalikelt spordiorganisatsioonidelt;

4.4.5. toetustest sihtkapitalidelt, sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt jm fondidelt;

4.4.6. ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tuluürituste korraldamisest, sponsor- ja reklaamilepingutest, teenuste müügist, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest;

4.4.7. muul viisil, mis ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.

 

4.5. Ühingu vara ja vahendid kuuluvad ühingule ja neid kasutatakse ja käsutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale. Ühing võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks ühingu liikmetele ning sportlastele lepingulisel alusel. Ajutiselt vabu vahendeid võib ühing paigutada majandustegevusse hoiuste, aktsiate ja  muude väärtpaberitena.

 

4.6. Ühingule laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see pole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.

  

4.7. Ühing peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras.

 

4.8. Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ja juhtimis- või kontrolliorganite liikmetele.

 

5. Ühingu juhtimine ja kontroll

 

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmetest koosnev üldkoosolek.

 

5.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosolekul võivad osaleda hääleõigusega kõik ühingu liikmed. Sõnaõigusega on toetajaliikmed, auliikmed ja kutsutud külalised.

 

5.3. Korraline üldkoosolek on auditeeritud majandusaasta aruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks, samuti juhatuse ja audiitori nimetamiseks. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt juhatuse määratud tähtajal kolme kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.

 

5.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse ühingu juhatuse poolt kokku järgmistel juhtudel:

5.4.1. juhatuse enda initsiatiivil;

5.4.2. 1/10 ühingu liikmete nõudmisel.

 

5.5. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue esitatakse kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused (päevakorraküsimused). Erakorralise üldkoosoleku peab ühingu juhatus kokku kutsuma ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.

 

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmed. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest, välja arvatud seaduses ettenähtud otsuste vastu võtmiseks ette nähtud muud hääletus normatiivid.

 

5.7. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

5.7.1. põhikirja muutmine;

5.7.2. kodukorra kinnitamine ja muutmine;

5.7.3. juhatuse liikmete arvu määramine;

5.7.4. juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete  määramine ja tagasikutsumine;

5.7.5. audiitori nimetamine;

5.7.6. juhatuse liikmetega tehingute tegemine, sh töö- ja/või käsunduslepingute sõlmimine juhatajaga;

5.7.7. uute ühingu liikmete vastuvõtmise, liikmeksoleku peatamise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;

5.7.8. ühingu liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestamine;

5.7.9. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine;

5.7.10. sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine;

5.7.11. ühingu struktuuri kinnitamine;

5.7.12. ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.

5.7.13. toetajaliikme ja auliikme nimetamine

 

5.8. Üldkoosolekul on õigus otsustada ka muid ühingu tegevust puudutavaid küsimusi.

 

5.9. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust kuni kolme liikmeline juhatus, kes määratakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete tagasikutsumine enne volituste lõppemist.

 

5.10. Ühingu juhatus:

5.10.1. kasutab ja käsutab ühingu vara põhikirja ja üldkoosoleku kehtestatud korras;

5.10.2. korraldab ja juhib ühingu tegevust;

5.10.3. määrab sportlaste ja harrastajate tegevusmaksude suurused ja tasumise korra;

5.10.4. tagab üldkoosoleku otsuste elluviimise;

5.10.5. korraldab ühingu asjaajamist ja raamatupidamist;

5.10.6. määrab sportlaste ja võistkondade osavõtu võistlustest;

5.10.7. lahendab ühingu tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku    ainupädevusse.

 

5.11. Ühingu juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on kaheliikmelisest juhatusest vähemalt juhatuse esimees, kolmeliikmelisest juhatusest vähemalt kaks liiget, nende hulgas juhatuse esimees.

 

5.12. Juhatuse koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab juhatuse esimees või juhataja. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatuse esimees peab juhatuse kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest. Kirjalik teade juhatuse koosoleku kokkukutsumise kohta tuleb juhatuse liikmetele väljastada vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

 

5.13. Allkirja õigus ühingu nimel on rohkem kui üheliikmelise juhatuse puhul juhatuse esimehel üksi.

 

5.14. Ühingu juhatuse esimees või juhataja:

5.14.1. juhib ning organiseerib ühingu tegevust tervikuna ning vastustab ühingu käekäigu eest;

5.14.2. tegutseb tööandja esindajana suhetes ühingu töötajatega;

5.14.3. sõlmib ühingu nimel lepinguid;

5.14.4. esindab ühingut suhetes kolmandate isikutega;

5.14.5. täidab teisi käesolevast põhikirjast tulenevaid, samuti üldkoosoleku või juhatuse poolt talle pandud ülesandeid;

5.14.6. volitab ühingu nimel esindama kolmandaid isikuid;

5.14.7. koos juhatuse liikmetega kasutab ja käsutab ühingu vara käesolevas põhikirjas ja üldkoosoleku otsusega kehtestatud korras;

5.14.8. koos juhatuse liikmetega korraldab ja juhib ühingu tegevust;

5.14.9. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks klubi struktuuri;

5.14.10. võtab tööle, määrab tasu ja sõlmib lepingud ühingu töötajatega;

5.14.11. koos juhatuse liikmetega määrab sportlaste klubimaksude suurused ning tasumise   korra;

5.14.12. kinnitab ühingu poolt korraldatavate võistluste ja ürituste kava;

5.14.13. kutsub kokku üldkoosoleku, valmistab ette selle päevakorra, vajaliku info ja dokumendid;

5.14.14. koos juhatuse liikmetega tagab üldkoosoleku otsuste elluviimise;

5.14.15. koos juhatuse liikmetega korraldab ühingu asjaajamist ja raamatupidamist;

5.14.16. koos juhatuse liikmetega määrab sportlaste ja esindusvõistkondade osavõtu kohalikest, riiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest;

5.14.17. määrab ühingu ja sportlaste osavõtu rahvusvahelistest üritustest vastavalt sõlmitud lepingutele;

5.14.18. koos juhatuse liikmetega lahendab muid ühingu tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

  

5.15. Üldkoosoleku poolt üheks aastaks valitav audiitor auditeerib raamatupidamisaruannet ja annab sellele hinnangu. Audiitorkontroll viiakse läbi vähemalt üks kuu enne aastaaruande üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist.

  

 

6. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

 

6.1. Ühing on asutatud määramata tähtajaks. Ühing võib ühineda või jaguneda või lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, mis on vastu võetud üle kahe kolmandiku koosolekul osalenud liikmete häälteenamusega.

 

6.2. Ühing lõpetatakse:

6.2.1. üldkoosoleku otsusega;

6.2.2. kohtuotsuse alusel;

6.2.3. mittetulundusühingu pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;

6.2.4. kui ühingu liikmete arv langeb alla kahe;

6.2.5. muudel õigusaktides sätestatud aluste.

 

6.3. Ühingu lõpetamisel muul alusel kui kohtuotsusega, valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Ühingu sundlõpetamise korral määrab likvideerimiskomisjoni

kohus seadusega sätestatud korras.

 

6.4. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise, lõpetab ühingu toimingud, kutsub kohale kõik võlausaldajad ning kasutab kõiki võimalusi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, realiseerides selleks ühingu vara.

 

6.5. Likvideerimiskomisjon avaldab viivitamatult teate ühingu likvideerimise kohta üleriigilise levikuga ajalehes ja Ametlikes teadaannetes. Teadaolevatele võlausaldajatele saadab likvideerimiskomisjon likvideerimisteate.

 

6.6. Võlausaldajatele väljamaksmiseks ettenähtud summad kantakse likvideerimiskomisjoni poolt panka võlausaldajate arveldusarvele. Kui teadaolev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud, samuti kui võlausaldaja nõude tähtaeg ei ole saabunud ja võlausaldaja ei võta täitmist vastu, deponeeritakse võlausaldajale kuuluv raha.

 

6.7. Ühingu likvideerimisel läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sportlikku ja kehakultuurialast tegevust Eesti Maaülikoolis jätkavale tulumaksusoodustusega  mittetulundusühingute  ja  sihtasutuste  nimekirja  kantud  mittetulundusühingule või  Eesti Maaülikoolile  kui  avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

6.8. Kui ühingu varast ei piisa kõikide võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, esitab likvideerimiskomisjon kohtule pankrotiavalduse.

 

6.9. Likvideerimiskulud kantakse likvideeritava ühingu varast.