EMÜ MV 2022/2023

Eesti Maaülikooli meistrivõistluste 2022/2023 üldjuhend:

ENGLISH BELOW!

 

 1. Eesmärk

Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) meistrivõistluste eesmärgiks on:

 • EMÜ meistrite selgitamine üldjuhendi punktis 5 loetletud spordialadel;
 • Üldkokkuvõttes parima instituudi/üksuse väljaselgitamine;
 • Aktiivseimate sportlaste – EMÜ Spordijumal ja Spordijumalanna – leidmine;
 • EMÜ üliõpilaste, töötajate ja õppejõudude tervislike eluviiside ja sportimisharrastuse ergutamine ning EMÜ spordi arendamine ja populariseerimine tervikuna.

 

 1. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta EMÜ üliõpilased, töötajad ja õppejõud. Üliõpilased ja õppejõud tohivad esindavad ainult oma instituuti. Kõik töötajad, kes kuuluvad EMÜ tugistruktuuri üksustesse (nt ehitusosakond) võistlevad Eesti Maaülikooli Spordiklubi nime all.
Kui EMÜ meistrivõistlused toimuvad mõne teise ürituse raames, on õigus väljaspool EMÜ meistrivõistluseid osaleda ka teistel huvilistel.

 

 1. Korraldamine

Meistrivõistlused korraldab MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi Eesti Maaülikooli meistrivõistluste egiidi all. Meistrivõistluste peakorraldaja on Karl Ird e-post: karl.ird@emu.ee, telefon: 731 3904. Iga spordiala peakohtunik määratakse vastava spordiala juhendis.

 

 1. Võistlussüsteem ja -reeglid

Iga spordialade täpne võistlussüsteem selgub 24 tundi enne võistluste algust, kui ala juhend ei määratle teisiti. Spordiala reeglid määratletakse vastava ala juhendis. EMÜ meistrivõistluste üldjuhend kehtib kõikide spordialade võistlusjuhendite kohta, kui konkreetse spordiala võistlusjuhendiga ei sätestata teisiti.

 

 1. Spordialad ja nende toimumised

Võistlused korraldatakse üheksal spordialal. Hooajal 2021/2021 võisteldakse individuaalaladel. Alade ja nende toimumiste esialgne ajakava:

Spordiala

Aeg

Koht

Tornijooks*

20. september 2022

Torni ühiselamu

Discgolf

28. september 2022

Tähtvere dendropark

Lauatennis

2.november 2022

EMÜ spordihoone

E-sport

14. detsember 2022

EMÜ spordihoone

Sisesõudmine

8. veebruar 2023

EMÜ spordihoone

Võrkpall

19. veebruar 2023

EMÜ spordihoone

Mälumäng**

15. märts 2023

EMÜ metsamaja, ruum 2a13

Rahvastepall

täpsustub

EMÜ spordihoone

Pokker

06. aprill 2023  11.aprill 2023

EMÜ spordihoone, lauatennise ala

 

* Rahvusvahelise üliõpilasspordi päeva (IDUS) raames koostöös Eesti Akadeemilise Spordiliiduga.
** Koos EMÜ üliõpilasesinduse mälumänguga.

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi jätab endale õiguse teha ajakavas ja võistlusalades muudatusi, teatades muudatustest ette vähemalt 7 päeva spordiklubi kodulehel http://sport.emu.ee.

 

 1. EMÜ meistrid 2022/2023

EMÜ meistrid selgitatakse välja sportlike tulemuste alusel vastavalt spordiala reeglitele.

 

 1. EMÜ parim instituut/üksus 2022/2023

Parima instituudi ja/või üksuse selgitamiseks liidetakse igal spordialal osalejate saadud punktid (nii meeste kui naiste omad) instituutide kaupa kokku. Parima instituudi leidmiseks jagatakse punkte järgnevalt:

Spordiala võitja saab 17 punkti, teine koht 14, kolmas 12, neljas 10, viies 8, kuues 6, seitsmes 4, kaheksas 3, üheksas 2, alates kümnendast kohast kuni kolmeteistkümnenda kohani saavad osalejad 1 punkti, mille alusel arvutatakse spordiala parim instituut/üksus.

 

Kui individuualaladele jätab eelregistreeritud võistleja võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -2 punktiga (üheksanda koha puntkid). Kui võistkonna aladel jätab eelregistreeritud võistkond võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -10 punktiga (neljanda koha punktid). Võrkpalli ja rahvastepalli võistkondades on lubatud osaleda erinevatel instituutide esindajatel.

Parima instituudi/üksuse tiitel antakse välja juhul, kui õppeaasta lõpuks on läbi viidud vähemalt 50% punktis 5 mainitud spordialade võistlustest.

 

 1. Spordijumal ja Spordijumalanna

EMÜ aktiivseima sportlase tiitli spordijumal ja spordijumalanna saab enim võistlemas käinud sportlane. Osalema peab vähemalt viiel etapil. Kui mitmel sportlasel on sama arv võistlusi, selgitatakse võitja spordialadel saadud paremusjärjestuste punktide alusel. Võrdse punktiarvu korral loetakse kõrgemaid kohti.

Spordijumala ja Spordijumalanna tiitel antakse välja juhul, kui õppeaasta lõpuks on läbi viidud vähemalt 50% punktis 5 mainitud spordialade võistlustest.

 

 1. Autasustamine

Iga spordiala kolme paremat autasustatakse medalitega. Võitjad saavad lisaks eeltoodule ka auhinna.

2022. aasta kevadeks enim punkte kogunud instituuti/üksust autasustatakse rändkarikaga ning nimetatakse EMÜ sportlikumaks instituudiks.

Spordijumala ja -jumalanna võitja saab erikujundusega särgi ja käepigistuse.               

                 

 1. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendatakse iga spordiala meistrivõistluste peakorraldaja ja/või ala peakohtuniku poolt samal võistlusel.

 

 1. Registreerimine

Registreerimine toimub kirjalikult vastavalt spordiala juhendis ette nähtud korrale.

 

 1. Covid-19

Covid-19 pandeemia tõttu võib Spordiklubi teha võistluste ajakavas, võistlusalades ja juhendites muudatusi, et tagada võistlejate ja korraldajate turvalisus ning vastavalt ajahetkel kehtivatest piirangutest kinni pidamine. Spordiklubil on õigus piirata osalema lubatud võistlejate arvu. Spordialad, mille iseloom seda lubab, võib vajadusel läbi viia virtuaalselt.

 

Estonian University of Life Sciences championships guide 2022/2023

 

 1. Purpose

The purpose of Estonian University of Life Sciences (henceforth EULS) championships are:

 • Clarification of EULS champions in the sports listed in point 5 of the general guidelines;
 • In overall to identify the best institute/unit;
 • To find the most active athletes – EULS Sports God and Sports Goddess;
 • To promote healthy lifestyles and sports activities of EULS students, employees and teachers and developing and popularizing EULS sports as a whole.
 •  
 1. Participation

Students, employees and lecturers of EEC can take part in the competitions. Students and lecturers may only represent their institute. All employees who belong to the units of the EEC support structure (e.g. the construction department) compete under the name of the Sports Club of the Estonian University of Life Sciences

 

 1. Organizer of competitions

The championships are organized by the NGO Estonian University of Life Sciences Sports Club. The head organizer of the competitions is Karl Ird (karl.ird@emu.ee).  The head referee for each sport is designated in the respective sport's guide.

 

 1. Competition system and rules

The exact competition system for each sport will be announced 24 hours before the start of the competition, unless the sport´s guide specifies otherwise.  The rules of the sport are defined in the guide of the respective sport. The general guidelines of the EULS championships apply to the competition guidelines of all sports, unless otherwise stipulated by the competition guidelines of a specific sport.

 

 1. Events

Preliminary schedule of the events:

Event

Time

Location

Tower run*

20 September 2022

Torni dormitory

Disc golf

28 September 2022

Tähtvere recreation ground

Table tennis

 2 November 2022

EMÜ Sports Hall

E-sport

14 December 2022

EMÜ Sports Hall

Indoor rowing

8. February 2023

EMÜ Sports Hall

Volleyball

19 February 2023

EMÜ Sports hall

Memory Game

15 March 2023

EMÜ Sports hall

Dodgeball

date unknown

 

EMÜ Sports Hall

Poker

06. aprill 2023  11.aprill 2023

EMÜ Sports Hall, table-tennis area

 

* In the framework of the International Student Sports Day (IDUS) in cooperation with the Estonian Academic Sports Union.
** Together with the memory game of the EUSL Student Council 

The Sports Club of the Estonian University of Life Sciences reserves the right to make changes to the schedule and competition areas by announcing the changes at least 7 days in advance on the sports club's website http://sport.emu.ee.

 

 1. EULS champions of 2022/2023

EULS champions are determined on the basis of sporting results in accordance with the rules of the sport.

 

 1. EULS best institute/unit of 2022/2023

To determine the best institute and/or unit, the points obtained by participants in each sport (both men's and women's) are added up by institute. To find the best institute, the points are distributed as follow:

The winner of the sport gets 17 points, the second place 14, the third 12, the fourth 10, the fifth 8, the sixth 6, the seventh 4, the eighth 3, the ninth 2, from tenth to thirteenth place participants get 1 point.

If a pre-registered team fails to come to the competition in the team areas, the institute will be penalized with -10 points (with fourth place points). In volleyball and dodgeball events the teams can consists different units students.

The title of the best institute/unit will be awarded if a minimum of 50% of the sports competitions mentioned in point 5 have been conducted by the end of the academic year.

 

 1. Sports God and Sports Goddess

The sports god and sports goddess title of the most active athlete of the EULS will be awarded to the athlete who has competed the most. The athlete must have participated at least in 5 stages. If several athletes have the same number of competitions, the winner will be determined based on the ranking points obtained in the sports. In case of an equal number of points, higher places are counted.

The title of Sports Goddess and Sports Goddess is awarded if at least 50% of the sports competitions mentioned in point 5 have been completed by the end of the academic year.

 

 1. Awarding ceremony

The top three in each sport will be awarded with medals. In addition to the above, the winners will also receive a prize.

By the spring of 2022, the institute/unit with the most points will be awarded with a traveling trophy and named the most athletic institute of EULS.

The Sports God and Goddess winner will receive a specially designed shirt and a handshake.

 

 1. Protests

Questions and protests arising during the competitions will be resolved by the main organizer of the championships of each sport and/or the chief judge of the area at the same competition.

 

 1. Registration

Registration is done in writing according to the guidelines of the sport.

 

 1. Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, the Sports Club may make changes to the competition schedule, competition areas and instructions in order to ensure the safety of the competitors and organizers and to comply with the restrictions in force at the time. The sports club has the right to limit the number of competitors allowed to participate. Sport that can be conducted virtually will be done.

 

ÜKSUSTE/INSTITUUTIDE PAREMJUSJÄRJESTUS:
MI - 423 PUNKTI
PKI - 160 PUNKTI
VLI - 119 PUNKTI
SK - 95 PUNKTI