Prindi see leht

 ÕPPELEPING nr. ……. Tartus, ……………

 

1. ÕPPELEPINGU POOLED

 

1.1. MTÜ EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIKLUBI SPORDIKOOL (edaspidi Maadluskool)

Arvelduskonto omanik:

MTÜ EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIKLUBI

Arvelduskonto:

 

Aadress:

Kreutzwaldi 3, Tartu 51014

Registrikood:

 

Info:

http://sport.emu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ÕPILANE

Nimi:

 

Isikukood:

 

Elukoht (sissekirjutus):

 

Elukoht, kui erineb sissekirjutusest:

 

Õppeasutus (kool või lasteaed):

 

Kontakttelefon ja e-mail:

 

1.3. ÕPILASE ESINDAJA

Nimi:

 

Isikukood:

 

Kontakttelefon ja e-mail:

 

2. ÕPPELEPINGU OBJEKT

2.1. Õppelepingu objektiks on Maadluskooli poolt õpilasele osutatav teenus ning Poolte vahelised õigused ja kohustused Maadluskoolis õppimise ajal

2.2. Õppekava

Maadlus 85382, Haridus- ja Teadusministri käskkiri nr. 901

2.3. Aste

Algettevalmistuse aste

Õppetreeningaste

Meisterlikkuse aste

2.4. Õpingute alustamise kuupäev

 

 

 

2.5. Treener-õpetaja

 

 

 3. ÕPPELEPINGU DOKUMENDID

3.1. Lisa 1

Õppelepingu üldtingimused, kus sätestatakse teenuse osutamise tingimused

3.2. Lisa 2

Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava (http://sport.emu.ee)

 

 4. ÕPPEMAKS

4.1. Õppemaksu periood

01.oktoober – 30.juuni

4.2. Õppemaks kuus, millest 50% moodustab kohamaks (märgi rist vastavasse lahtrisse)

 

14 EUR*

(täidetakse pere esimese lapse puhul)

 

15,50 EUR

(täidetakse pere esimese lapse puhul)

 

7.00 EUR*

(täidetakse juhul kui sõlmitakse pere teise lapse leping)

 

8.00  EUR

(täidetakse juhul kui sõlmitakse pere teise lapse leping)

 

Tasuta (täidetakse juhul kui sõlmitakse pere kolmanda või enama lapse leping)

*kohustus täita otsakorralduse väljad punktis 5. ning sõlmida Maadluskooliga otsekorraldusleping, juhul kui otsekorralduslepingut ei sõlmita rakendub automaatselt kallim hind.

4.3. Treeningtundide arv

Minimaalselt 2 korda nädalas

 

5. OTSEKORRALDUS

Maksja nimi:

 

Maksja isikukood:

 

Maksja arvelduskonto:

 

 

Viitenumber:

 

Kuumakse:

 

 

 

 

__________________________________                                                         _______________________________________

Maadluskooli esindaja                                                                                                Õpilase esindaja

 


Lisa 1 Õppelepingu üldtingimused

6. ÕPPETÖÖ

6.1. Õppetegevuse periood algab 1. septembril ning kestab uue õppetegevuse perioodi alguseni järgmisel kalendriaastal.

6.2. Valdav enamus õppetööst viiakse läbi Maadluskooli kasutatavates ruumides, mis asuvad aadressil Kreutzwaldi 3 Tartu. Õppetöö parema korraldamise eesmärgil või vajadusel võib Maadluskool muuta õppetöö toimumise aadressi Maadluskooli poolt kasutatavate ruumide ja asukoha piirides.

6.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega vastavalt Maadluskooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või Tartu koolide huviringides.

6.4. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühelt astmelt teisele toimub vastavalt õppekavale.

 

7. ÕPPEMAKS

7.1. Maadluskoolis on õppimine tasuline. Õppemaks ja õppetegevuse periood on toodud Õppelepingu punktis 4.

7.2. Õpilase esindaja sõlmib Õppelepingu sõlmimisel Õppelepingust tulenevate maksete tasumiseks Maadluskooliga otsekorralduslepingu või tasub makse Maadluskooli arveldusarvele. Õppelepingust tulenevat õppemaksu makstakse Maadluskoolile iga 1 kuu järel arvates Õppelepingu sõlmimise hetkest. Õpilase esindajal ei ole õigust ilma Õppelepingut lõpetamata otsekorralduslepingut lõpetada ega muuta. Õpilase esindaja kohustub tagama, et otsekorralduslepinguga seotud pangakontol on piisavalt vahendeid Õppelepingust tulenevate maksete sooritamiseks jooksva kuu 15-ndaks kuupäevaks. Kui õpilase esindaja rikub käesolevas punktis sätestatud kohustusi, on Maadluskoolil õigus Õppeleping ette teatamata erakorraliselt üles öelda.

7.3. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt Õppelepingus ettenähtud õppekavale. Õppemaks ei sisalda laagrite, varustuse ja võistlustegevusega seotud kulusid.

7.4. Õppetegevuse eest väljaspool Õppelepingu punktis 4.1. sätestatud perioodi tasutakse täiendavalt vastavalt õppetegevuses osalemisele.

7.5. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja õppetegevuse perioodis toimuvad Maadluskooli põhikirja punkt 6. alusel.

7.6. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse õpilane kalendrikuu poolest õppemaksu kohustusest juhul kui õpilase puudumine ületab 20 järjestikust päeva kalendrikuus ja õpilane esitab puudutud perioodi kohta arstitõendi. Teine pool õppemaksust (kohamaks) kuulub tasumisele.

7.7. Õppemaksu ei tagastata kui Õppeleping lõpetatakse õpilase esindaja algatusel või õpilase süül seoses Õppelepingu rikkumisega.

7.8 Õiguslepingust tulenevate rahaliste maksete tasumisega viivitamisel on MTÜ Eesti maaülikooli Spordiklubil õigus nõuda viivitavalt poolelt viivist 0,5 (null koma viis) % tasumisega viivitatud summast iga kalendripäeva eest.

 

8. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1. Õpilase õigused ja kohustused

8.1.1. Õpilasel on kõik Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, Maadluskooli põhikirja, kodukorra ja teiste dokumentidega antud õigused.

8.1.2. Õpilane peab täitma Eesti Vabariigi seaduse, Maadluskooli põhikirja, kodukorra, õppelepingu ja teiste dokumentidega õpilasele pandud kohustusi.

8.1.3. Õpilane on MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi noorsportlane ja kohustub võistlustel esindama Eesti Maaülikooli Spordiklubi.

 

8.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused

8.2.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma Õppelepingus ettenähtud korras õppemaksu.

8.2.2. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda ja õpilase isikuandmetes, mis on toodud Õppelepingu punktides 1.2. ja 1.3.

8.2.3. Õpilase võib Maadluskoolist välja arvata õpilase esindaja soovil. Sellekohalise kirjaliku avalduse esitab õpilase esindaja kahe nädalase etteteatamise tähtajaga.

8.2.4. Õpilase esindajal on õigus Maadluskoolile tasutud õppemaksu summad enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26.

8.2.5. Õpilase esindajal on õigus saada infot õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta.

8.2.6. Õpilase esindaja kohustub kinnitama lapse osalemist õppetöös Tartu linna weebikeskkonnas. Kui õpilase esindaja ei kinnita lapse osalust hiljemalt 01.12.2010, siis tuleb tasuda Saalihokikoolile trahv linna poolt jagatava pearaha ulatuses ühe õpilase kohta

 

8.3. Maadluskooli õigused ja kohustused

8.3.1. Maadluskool kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud õppekavale.

8.3.2. Maadluskoolil on õigus õpilane Maadluskoolist välja arvata kui Maadluskooli õpilane rikub süstemaatiliselt Maadluskooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kahe järjestikuse kuu õppemaks on tasumata.

8.3.3. Maadluskool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseaduse § 571 lõike 6 alusel.

 

9. ÕPPELEPINGU KEHTIVUS

9.1. Õppeleping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkest.

9.1.1 Õppeleping kehtib üks aasta ja pikeneb automaatselt kui vähemalt kaks nädalat enne järgneva õppeaasta algust pole lepingu lõpetamise soovist kirjalikult teatatud.

9.2. Õppeleping lõpeb:

9.2.1. Õpilase väljaarvamisega Maadluskoolist vastavalt käesoleva Õppelepingu punktile 8.2.3.

9.2.2. Õpilase väljaarvamisega Maadluskoolist vastavalt käesoleva Õppelepingu punktile 8.3.2.

9.2.3. Nõuetekohase õppekava läbimisega õpilase poolt.

9.2.4. Maadluskooli tegevuse lõpetamisel seaduse ja punktis 10.1. nimetatud dokumentidega ette nähtud tingimustel.

9.3. Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Maadluskooli põhikirja, kodukorda ja teisi dokumente, millised panevad pooltele kohustusi või annavad neile õigusi, käsitletakse Õppelepingu tingimustena.

10.2. Punktis 9.1. nimetatud dokumendid on avalikustatud Maadluskooli koduleheküljel (sport.emu.ee).

10.3. Punktis 9.1. nimetatud dokumentide muudatused avalikustatakse hiljemalt ühe nädala jooksul alates muudatuste tegemisest.

10.4. Vastuolu korral Õppelepingu tingimuste ja punktis 9.1. dokumentides sätestatud tingimuste vahel kuuluvad kohandamisele Õppelepingu sätted.

10.5. Õppelepingu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik kokkulepe.

10.6. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

10.7. Õppeleping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas, eksemplaris, millest kummalegi jääb üks eksemplar.

 

__________________________________________                 ___________________________________________

Maadluskooli esindaja                                                                          Õpilase esindaja